Regulamin Serwisu


 1. 1. Poniższy regulamin określa zasady dokonywania napraw serwisowych przez pracownika serwisu.
 2. 2. Firma M-coM zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu bez konieczności informowania  Klientów o zmianie regulaminu. Aktualny regulamin znajduje się na stronie internetowej
  www.m-com-bydgoszcz.pl.
 3. 3. Powierzając sprzęt do naprawy osoba zgłaszająca oświadcza że jest właścicielem sprzętu lub
  działa w jego imieniu.
 4. 4. Powierzając sprzęt do naprawy osoba zgłaszająca oświadcza że sprzęt jest wolny od wad prawnych.
 5. 5. Zamówienie usługi serwisowej (serwis u klienta) odbywa się poprzez wysłanie wiadomości drogą   
 6. elektroniczną - wypełnienie odpowiedniego formularza na stronie, drogą telefoniczną lub osobiście.
 7. 6. Sprzęt komputerowy wydawany jest tylko za zwrotem odcinka dla klienta.
 8. 7. Serwis nie bierze odpowiedzialności za dane znajdujące się na dyskach twardych klienta.
 9. 8. Zgodnie z Art.551 Kodeksu Cywilnego w sytuacji nie odebrania sprzętu przez klienta w terminie 30 dni
  od daty realizacji usługi serwis będzie naliczał koszty magazynowania w wysokości 1% wartości naprawy
  za każdy dzień zwłoki.
 10. 9. Serwis diagnozuje i naprawia komputery pod kontem usterek zgłoszonych przez klienta.
 11. 10. W przypadku wykrycia dodatkowych usterek koszt naprawy może ulec zmianie o czym klient zostanie
 12.  niezwłocznie poinformowany.
 13. 11. Czas realizacji usługi ustalony jest na podstawie indywidualnej umowy z klientem.
 14. 12. Gwarancja na wykonaną usługę jak i na wymienione czynności wynosi 6 miesięcy od daty odbioru     sprzętu  z serwisu (nie dotyczy instalacji systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz komputerów które zostały zalane).
 15. 13. Na nowo zakupione części okres gwarancji jest określany przez producenta danej części.
 16. 14. Części lub podzespoły wymontowane podczas naprawy przechodzą na własność serwisu i są utylizowane.
 17. 15. W przypadku braku możliwości usunięcia usterki klient nie ponosi kosztów związanych z naprawą 
 18. komputera.
 19. 16. Klient odbierając komputer akceptuje jego stan wizualny i techniczny.
 20. 17. Koszt diagnozy komputera wynosi 50 zł brutto. W przypadku zgody na naprawę klient nie ponosi kosztów diagnozy komputera.
 21. 18. Wadliwie działający sprzęt w wyniku instalacji własnej oprogramowania dokonanej przez klienta, nie podlega reklamacji na wykonane usługi.
 22. 19. Komputery, które uległy uszkodzeniu ze strony instalacji zasilającej lub wyładowań atmosferycznych otrzymują  gwarancje wynoszącą 3 miesiące od daty odbioru sprzętu.
 23. 20. Komputery które uległy zalaniu otrzymują gwarancję 1 miesiąc na wykonaną usługę.
 24. 21. Firma M-coM zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia, do których będzie miała dostęp w związku z wykonaniem usługi serwisowej.
 25. 22. Klient oświadcza, że zapoznał się z regulaminem świadczenia usług przez firmę M-coM.


Gwarancja

 1. 1. Wszystkie usługi serwisowe objęte są gwarancją. Gwarancja na wykonaną usługę jak i na wymienione 
 2.     czynności wynosi 12 miesięcy od daty odbioru sprzętu (nie dotyczy instalacji systemów operacyjnych,
 3.     programów użytkowych oraz  komputerów które zostały zalane).
 4. 2. Na nowo zakupione części okres gwarancji jest określany przez producenta danej części i wynosi
      on od 12 do 36 miesięcy.
 5. 3. Wszelkie zgłoszenia dotyczące gwarancji, lub reklamacji należy zgłaszać do siedziby firmy
 6.     lub telefonicznie.
 7. 4. Warunkiem skorzystania z procedury gwarancyjnej jest dostarczenie wraz z uszkodzonym sprzętem
 8.     wymaganych dokumentów: dowodu zakupu, kartę gwarancyjną (jeżeli została oryginalnie dołączona
 9.     do sprzętu).
 10. 5. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi lub instalacji,
 11.     do wykonania których zobowiązany jest Użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt,
      w szczególności konserwacji urządzenia czy re-instalacji systemu operacyjnego.
 12. 6. Gwarancji nie podlegają elementy ulegające naturalnemu zużyciu tj. baterie, tonery, bębny, tusze.
 13. 7. Gwarancje producenta obejmują usterki sprzętu spowodowane wadliwymi częściami lub defektami 
 14.     produkcyjnymi i nie stosuje się do materiałów eksploatacyjnych lub innego wyposażenia dodatkowego.

 15.    Gwarancją nie są objęte:
   – Uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne lub celowe uszkodzenia sprzętu i wywołane nimi wady.
   – Uszkodzenia i wady wynikłe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania,    
  1.    przechowywania transportu czy konserwacji sprzętu, a także stosowanie sprzętu niezgodnie
  1.    z przepisami bezpieczeństwa,
  1. – Uszkodzenia i wady wynikłe na skutek niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji, napraw,         
  1.    przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez Klienta.
 16. – Wadliwie działający sprzęt w wyniku instalacji własnej oprogramowania dokonanej przez klienta,
  1.    nie podlega reklamacji na wykonane usługi.
   – Sprzęt, który ma sticker, plombę gwarancyjną lub numery seryjne w jakikolwiek sposób zmienione,
  1.    zamazane lub zatarte, uniemożliwiające ich identyfikację.
 17. Każdy reklamowany produkt jest diagnozowany w momencie przyjęcia na serwis. M-coM zastrzega sobie
 18.    możliwość  obciążenia klienta kosztami diagnozy w przypadku nieuzasadnionej reklamacji
 19.    w wysokości 50 zł Brutto.
 20. Produkty, które objęte są szczególnymi warunkami gwarancji określonymi w karcie gwarancyjnej
 21.    producenta, winny być dostarczone zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
 22. Niezastosowanie się do któregokolwiek z punktów gwarancji może skutkować utratą gwarancji ze strony
 23.    wytwórcy.
 24.  
 25.    Klient oświadcza, że zapoznał się z regulaminem świadczenia usług przez firmę M-coM.